Voorwaarden voor gebruik van de Service

Deze voorwaarden regelen de manier waarop de Gebruiker gebruikmaakt van de Service Kaldix. GEBRUIK MAKEND VAN DE SERVICE VERKLAART DE GEBRUIKER DAT HIJ KENNIS HEEFT GENOMEN VAN DEZE VOORWAARDEN EN ER ZICH TOE VERPLICHT DEZE NA TE LEVEN. Indien de Gebruiker de opgegeven voorwaarden niet aanvaardt, dan is hij verplicht geen gebruik te maken van de Service.

Bindend zijn de voorwaarden in de Poolse taalversie. De door de Service ter beschikking gestelde vertalingen van de voorwaarden naar andere talen dienen enkel informatieve doeleinden. In het geval van enige discrepantie tussen de Poolse taalversie en de vertaalde versie, is de Poolse versie van kracht.

De voorwaarden voor gebruik van de Service mogen op om het even welk ogeblik worden gewijzigd zonder de noodzaak van voorafgaande kennisgeving.

De Gebruiker stemt ermee in via de service de cookiebestanden en vergelijkbare technologieën te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid.

De Gebruiker erkent en begrijpt dat de wetgeving met betrekking tot feestdagen, dagen waarop niet wordt gewerkt, bijzondere dagen gewijd aan verschillende gebeurtenissen of ideeën, onderhevig is aan heel frequente wijzigingen, vaak op het laatste moment, en verschillend geïnterpreteerd, bij de rechtbank aangeklaagd en opgeheven of ingetrokken kan worden. Het recht op dagen waarop niet wordt gewerkt, kan eveneens afhangen van de aard en specifieke bepalingen van het arbeidscontract, de branche, de functie, het aantal jaren van tewerkstelling, collectieve overeenkomsten, reglementen of specifieke beslissingen van werkgevers en nog andere factoren. De Gebruiker dient steeds na te gaan welke rechten op het vlak van feestdagen hij heeft bij zijn werkgever of in de voor hem geldende contracten en wetgeving.

De Service doet veel inspanningen opdat de erin opgenomen informatie betrouwbaar zou zijn en de werking ervan correct, maar geeft geen garanties of waarborgen, expliciet of impliciet, met name dat:

  • de erin ter beschikking gestelde inhoud volledig, uitputtend, actueel, betrouwbaar, nauwkeurig of foutloos is;
  • aan de behoeften en vereisten van de Gebruiker zal worden voldaan;
  • de Service nuttig zal zijn voor het vastgelegd doel;
  • de Service correct zal werken op een specifiek hardwareplatform, besturingssysteem of met een bepaalde browser;
  • het gebruik van de Service ononderbroken, beveiligd tegen cyberaanvallen of vrij van fouten zal zijn.

DE SERVICE KALDIX IS NIET AANSPRAKELIJK TEGENOVER DE GEBRUIKER OF ENIGE DERDE VOOR MATERIËLE EN IMMATERIËLE SCHADE, RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, SPECIALE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, BIJKOMSTIGE, SECUNDAIRE EN GELIJK WELKE ANDERE SOORT SCHADE, ONTSTAAN OP OM HET EVEN WELKE MANIER, OP BASIS VAN OM HET EVEN WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSPRINCIPES, ZELFS INDIEN DE SERVICE OP DE HOOGTE GESTELD WERD OF ZICH DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE DIENDE TE REALISEREN. HOGER GENOEMDE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID BETREFT EVENEENS DE IN DE SERVICE WEERGEGEVEN RECLAME ALSOOK SOFTWARE EN INFORMATIE AFKOMSTIG VAN EXTERNE LEVERANCIERS.

DE GEBRUIKER BEGRIJPT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT DE INHOUD EN FUNCTIONALITEIT VAN DE SERVICE TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD „IN DE TOESTAND WAARIN ZE ZICH BEVINDEN” EN DAT HIJ ZE UITSLUITEND OP EIGEN RISICO GEBRUIKT.

Met uitzondering van het gebruik toegelaten in de wet op de auteursrechten en aanverwante rechten en de informatie die uitdrukkelijk bestemd is voor gebruik op andere websites zoals de broncode van de voorgestelde links naar de sites van de Service of de afbeeldingen en beschrijvingen bestemd voor sociale media en zoekmachines, is, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Service, het copiëren, vermeerderen, reproduceren, wijzigen en opnieuw ter beschikking stellen in om het even welke vorm van de sites van de Service of de componenten ervan zoals de HTML-code, eigen scripts en CSS-stijlen van de Service, de layout en inhoud of de structuur van de Service, niet toegelaten.

Het is verboden handelingen te ondernemen die het verkrijgen van ongeauthoriseerde toegang tot de Service, het omzeilen van de beveiligingen of het saboteren van het reclamesysteem beogen of die de werking van de Service en van de door deze gebruikte infrastructuur verstoren.

De toegang van netrobots tot de Service kan worden beperkt of geblokkeerd naar eigen goeddunken van de Service. Zo kan ook de toegang tot de Service beperkt of geblokkeerd worden voor Gebruikers die deze voorwaarden schenden en door de beveiligingssystemen herkend worden als een bedreiging, alsook voor landen waaruit de intensiteit van de cyberaanvallen op de Service bijzonder hoog is.

De activiteit van de Service Kaldix valt onder het Pools recht. De Gebruiker stemt ermee in de jurisdictie te erkennen van de Poolse rechtbanken bevoegd voor de stad Siedlce bij het oplossen van alle juridische kwesties die ontstaan in verband met de activiteit van de Service en deze voorwaarden. Onafhankelijk hiervan mag de Service gerechtelijke stappen ondernemen in verband met de handelingen van de Gebruiker in de jurisdictie bevoegd voor de plaats van de Gebruiker.